Rekrutacja

Zasady rekrutacji:
Rekrutacja uczestników trwać będzie do momentu pozytywnego zakwalifikowania 250 osób, nie dłużej niż do 30.11.2016 r. W sytuacji większej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.

Etapy rekrutacji:
1. Złożenie formularza zgłoszeniowego:
– formularz rekrutacyjny będzie można złożyć osobiście w biurze projektu, podczas spotkań informacyjno-promocyjnych lub przesłać pocztą na adres biura projektu,
– dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu poniżej. Będą one również dostępne podczas spotkań informacyjno-promocyjnych.
2. Ocena złożonych formularzy.
3. Wyniki rekrutacji – po zakończeniu procesu kwalifikacji każda osoba zostanie powiadomiona telefonicznie, mailowo lub listownie o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie i o terminie rozpoczęcia szkoleń, w tym o wyznaczonym terminie podpisania Umowy uczestnictwa.

Dokumenty do pobrania: